POPLATOK ZA PRENÁJOM

Kryje prenájom plne vybavenej lode a poistenie lode so spoluúčasťou do výšky kaucie. V poplatku za prenájom nie sú zahrnuté náklady na pohonné hmoty, zásoby a potraviny, vedenie lode, ostatné služby a poplatky za prístavy a kotvenie v priebehu plavby.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Záloha vo výške 50% fakturovanej sumy je splatná do 7 kalendárnych dní od vystavenie zálohovej faktúry, zvyšných 50% fakturovanej sumy najneskôr 30 dní pred začiatkom prenájmu. Nájomca je plne zodpovedný za prevedenie platby načas v termínoch uvedených na pokyne k platbe. Splnením záväzku sa rozumie pripísanie celej čiastky pre príjemcu platby (netto platba) na účet FELYMA yacht, s.r.o. s uvedením variabilného symbolu pri platbe bankovým prevodom, alebo uvedenie variabilného symbolu a mena účastníka ( v žiadnom prípade nie údaje vkladajúcej osoby!) pri hotovostnom vklade. V prípade neuvedenia variabilného symbolu (mena účastníka), alebo oneskorenej platby nemôže prenajímateľ garantovať prenájom. V prípade oneskorenej platby má prenajímateľ právo odstúpiť od zmluvy bez vrátenia už zaplatenej zálohy.

KAUCIA

Pri prevzatí lode, nájomca predá kauciu prenajímateľovi v hotovosti vo výške stanovenej prenajímateľom (2.000,00 €). Kaucia je vrátená v plnej výške, ak je loď vrátená prenajímateľovi v dohodnutom čase a mieste, čistá a nepoškodená, so všetkým príslušenstvom, v rovnakom stave ako na začiatku prenájmu, s plnou nádržou paliva. Ak si nájomca prenajme loď s kapitánom, je tiež povinný zložiť kauciu, z ktorej však nebudú hradené náklady zavinené kapitánovou nedbalosťou a nesprávnym použitím lode a vybavenia.

POISTENIE

Loď má uzavreté miestne príslušné zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej osobe. Všetky poškodenia alebo straty kryté poistením musia byť okamžite nahlásené prenajímateľovi a spísaný protokol potvrdený príslušnou autoritou. Posádka a osobné veci účastníkov nie sú poistené. Doporučujeme vám preto uzavrieť príslušné cestovné poistenie.

NALODENIE (PREVZATIE LODE)

Prenajímateľ je povinný nájomcovi dodať loď schopnú plavby, plne vybavenú s plnou nádržou pohonných látok, čistú a upratanú v dohodnutom čase a mieste. Nájomca je povinný skontrolovať celé vybavenie lode a všetky položky inventáru podľa zoznamu a tento zoznam potvrdiť vlastným podpisom. Ak prenajímateľ nemôže z akéhokoľvek dôvodu (vyššia moc) dodať zmluvnú loď, má povinnosť a zároveň právo zaistiť inú loď obdobných alebo lepších vlastností, obdobne alebo lepšie vybavenú. V tomto prípade prenajímateľ nemôže požadovať iný typ náhrady. V prípade že prenajímateľ nezaistí do 24 hodín od dohodnutého nalodenia ani náhradnú loď, má nájomca právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie celej zaplatenej čiastky za prenájom. Akékoľvek iné náhrady, kompenzácie či odškodnenie je vylúčené. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa vyskytnú výnimočné okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať v dobe uzavretia zmluvy. V takom prípade bude nájomcovi vrátená celá zaplatená čiastka.

VYLODENIE (ODOVZDANIE LODE)

Nájomca je povinný odovzdať loď prenajímateľovi v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, nepoškodenú, v rovnakom stave ako pri prevzatí, s plnou nádržou paliva a vody. Ak nájomca nevráti loď včas a na dohodnutom mieste, zaväzuje sa zaplatiť prenajímateľovi trojnásobnú dennú sadzbu za každý deň omeškania, taktiež straty a výdaje, ktoré z tohto omeškania plynú. Náklady na poškodené alebo stratené položky lode, alebo príslušenstva spôsobené nájomcom a jeho posádkou budú hradené nájomcom. Prenajímateľ je oprávnený o túto čiastku znížiť zaplatenú kauciu. V prípade že nájomca nepredá loď s plne natankovanou nádržou, nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi doplnenie nádrže.

ZÁVÄZKY NÁJOMCU

Nájomca sa zaväzuje, že nikdy neprenajme ani nepožičia loď žiadnej inej osobe, nebude sa zúčastňovať regát a nepoužije loď pre žiadne komerčné účely, profesionálne rybárčenie, jachtársku školu a podobne. Bude sa plaviť len za priaznivých poveternostných podmienok iba v teritoriálnych vodách Chorvátska. Nájomca je povinný rešpektovať všetky pravidlá a predpisy, zaväzuje sa viesť lodný denník a zachádzať s loďou, jej inventárom a vybavením so starostlivosťou. V prípade že loď prenajíma bez kapitána, nájomca prehlasuje, že vlastní platné oprávnenie k vedeniu plavidla v danej oblasti a preukaz VHF. Nájomca je zodpovedný za porušenie pravidiel plavby a ostatných predpisov i po ukončení plavby.

ZODPOVEDNOSŤ NÁJOMCU

Nájomca znáša všetky následky aj v prípade, že loď je zabavená na základe nelegálnej činnosti, alebo porušenia predpisov. V tomto prípade je nájomca povinný uhradiť všetky výdavky, ktoré prenajímateľovi vzniknú. V prípade havárie alebo nehody je nájomca povinný zaznamenať všetky potrebné údaje o nehode pre poisťovňu a zabezpečí písomné potvrdenie (Accident report) od kapitána prístavu alebo inej oficiálnej autority ( polícia, lekár, súdny znalec) Nájomca musí taktiež okamžite informovať prenajímateľa o nehode. Ak budú porušené tieto povinnosti, nesie nájomca plnú zodpovednosť za všetky výdaje, ktoré tým vzniknú. V prípade zmiznutia plavidla, nemožnosti bezpečnej plavby, zabavenia alebo zákazu ďalšej plavby úradmi alebo inými osobami, je nájomca povinný okamžite informovať prenajímateľa a príslušné úrady. Nájomca je povinný kontrolovať olej v motore. Poškodenie a straty vzniknuté únikom oleja z motora nie sú poistené a budú hradené nájomcom. Poškodenie podvodných častí lode spôsobené nepozornosťou nájomcu budú opravené na náklady nájomcu až do výšky kaucie.

ZRUŠENIE PRENÁJMU

Ak nájomca z akýchkoľvek dôvodov nemôže využiť loď, ktorú si prenajal, je oprávnený so súhlasom prenajímateľa, previesť všetky práva a povinnosti zo zmluvy na tretiu osobu. V tomto prípade sa žiadne stornopoplatky neplatia. Pri odstúpení od zmluvy zo strany nájomcu sú stornopoplatky nasledovné: V období 0-30 dní pred začiatkom prenájmu 100%, 31-90 dní pred začiatkom prenájmu 50%, viac ako 91 dní 25%.

PORUCHY A ŠKODY

Všetky poruchy a škody bez ohľadu na príčiny vzniku musí byť okamžite oznámené prenajímateľovi. Ten nasledovne dohodne s nájomcom ďalší postup, alebo mu poskytne informácie o servisoch, kde je možné previesť opravy alebo kúpiť náhradné diely . Neodborné opravy alebo výmena náhradných dielov pôjdu na účet nájomcu. V prípade poruchy je prenajímateľ oprávnený zaistiť inú podobnú, alebo lepšiu loď.

STRATA MAJETKU NÁJOMCA

Prenajímateľ nie je zodpovedný za straty alebo poškodenie majetku nájomcu alebo majetku akejkoľvek inej osoby na lodi

REKLAMÁCIA

Do úvahy môžu byť brané len reklamácie v písomnej forme v priebehu predania lode a podpísané zástupcom nájomcu a prenajímateľa

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť FELYMA yacht, s.r.o. rešpektuje vaše súkromie a uvedomujeme si nutnosť náležitej ochrany a zachádzania s vašimi osobnými údajmi. Aj tak je niekedy nutné, aby ste vo vlastnom záujme poskytli našej spoločnosti niektoré osobné údaje, aby sme vám mohli zaistiť požadovanú rezerváciu, zmluvu, poistenie a podobne. V súlade so zákonom sme preto povinný vás požiadať o súhlas so spracovaním osobných údajov.

Zaplatením zálohy účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov spoločnosťou FELYMA yacht, s.r.o. a jej partnermi za účelom rezervácie lodí, vstupovania do zmluvných záväzkových vzťahov, sprostredkovania poistenia, marketingovej činnosti ako aj pre ďalšie účely súvisiace s podnikateľskou činnosťou FELYMA yacht, s.r.o. Nájomca poskytuje súhlas v rozsahu údajov uvedených v zmluve na dobu neurčitú až do jeho písomného odvolania. V súlade so zákonom máte právo na poskytnutie informácií o osobných údajoch o Vás spracovávaných.